Transferências

António Silva (Tó)
António Silva (Tó)
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018
Tiago Peixoto
Tiago Peixoto
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018
Pedro Ferreira (Cháscos)
Pedro Ferreira (Cháscos)
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018
Tiago Costa (Tiago)
Tiago Costa (Tiago)
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018
Isac Fernandes (Isac)
Isac Fernandes (Isac)
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018
Carlos Pereira (Alex)
Carlos Pereira (Alex)
Nenhum
arrow_forward
17/10/2018